OFERTA EDUKACYJNA ODN 2019 DYREKTORÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH.

14 lutego 2019

SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH

1.Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Co należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. Nowe przepisy prawa obowiązujących od września 2018 roku.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

2. Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

3. Awans zawodowy nauczyciela.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

4. Dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej. Protokółowanie zebrań Rady Pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

5. Aktualne zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

6. Statut szkoły – zmiany w prawie oświatowym.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

7. Ocenianie kształtujące.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

9. Prawne aspekty bezpieczeństwa. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

10. Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych – kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

11. Cyberprzemoc. Dziecko jako sprawca i ofiara.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

12. Motywowanie ucznia słabego do nauki. Strategie i motywowania.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

13. Wychowawca Klasy – budowanie warsztatu pracy, planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, komunikacja z rodzicami, uczniami, itp.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

14. Pedagog szkolny – warsztat pracy, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, trudne przypadki.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

15.Komunikacja interpersonalna nauczyciela z uczniem i jego rodzicami.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

16.Techniki i metody efektywnego uczenia się. 

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

17. Przemoc w rodzinie.Zakładanie i funkcjonowanie Niebieskiej Karty.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

18. Konflikty w klasie szkolnej i ich rozwiązywanie. 

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

19. Wagary. Przyczyny i ich zapobieganie.

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 52/357 62 15.