Już są! Pożyczki unijne dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 5 lat oraz dla przyszłych przedsiębiorców!

20 września 2018

 Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę WARP do Punktu Obsługi Klienta w Inowrocławiu!

 • zamierzasz być mikroprzedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • cel projektu, który chcesz finansować z mikropożyczki nie dotyczy PKD wskazanych w Liście wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

Pamiętaj, że na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

Dlaczego warto skorzystać z mikropożyczki w WARP?

 • niskie oprocentowanie: od 0,93%,
 • stałe oprocentowanie przez okres spłaty pożyczki,
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki,
 • nie narzucamy ubezpieczycieli,
 • nie wymagamy wkładu własnego,
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę,
 • indywidualnie ustalany termin karencji w spłacie kapitału 0-12 miesięcy,
 • brak obowiązkowych ubezpieczeń spłaty pożyczki,
 • brak wkładu własnego
 • możliwość wyboru modelu spłaty (raty równe, raty malejące).


  Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze można przeznaczyć na wszystkie cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy w tym także m.in.

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa,
 • przechodzenie na nowe rynki produktowe,

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością mikroprzedsiębiorstwa,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Ograniczenia w finansowaniu:

 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wyłącznie jedną pożyczkę,
 • w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% wartości pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych oraz wsparcia o charakterze obrotowym

Jako zabezpieczenie akceptujemy:

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!

Oblicz swoją ratę!