Kolejny sukces Fundacji!

4 maja 2012

logo ciekawostki.jpg
Kolejny sukces Fundacji!

W dniu30 kwietnia 2012 rokuDepartament Pożytku Publicznego opublikował listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. 
W tegorocznym konkursie ogłoszonym przez MPiPS – FIO 2012, wyodrębniono komponent regionalny, którego realizacja została zaplanowana w 5 województwach. Realizacja tejże formuły będzie odbywała się za pośrednictwem instrumentu przewidzianego w art. 16 ust. 7 UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Zgodnie z nim organizacje, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym a wrt. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.

Mając na uwadze j/w w każdym województwie wybrana została organizacja, która będzie przyznawała w latach 2012-2013 innym organizacjom mikrodotacje. W skali kraju złożonych zostało 13 takich projektów, gdzie projekt Fundacji znalazł się na 2 miejscu, a tym samym Fundacja Ekspert – Kujawy będzie w latach 2012 – 2013 przyznawać mikrodotacje lokalnym organizacjom działającym nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata, które mogą się wykazać realizacja konkretnych przedsięwzięć.

Mikrodotacja będzie mogła być przeznaczona m.in. na:

•    Sprzęt komputerowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie  komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługa księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszty pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10 % dotacji.
•    Realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

Kolejne i szczegółowe informacje będą dostępne na niniejszej stronie.
Gratulacje dla projektopisarzy!