Oferta KIS

18 marca 2008

Fundacja Ekspert – Kujawy pragnie przedstawić Państwu zakres działań szkoleniowo – doradczych w ramach inicjatywy "Klub Integracji Społecznej".

Szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej

Opiekunka osób starszychcelem szkolenia jest nabycie przeez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzialnia pierwszej pomocy w stanie zagrozenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji pracy opiekuna. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą medyczną.

Pracownik małej gastronomii/kelner – celem szkolenia jest nabycie przez uczesnitka podstawowych umiejętności dotyczących pracy w małej gastronomii, tj. przyrządzania i dekorowania potraw oraz obsługi kliena.

Florystyka – celem szkolenia jest zapoznanie z tachnologią tworzenia wiązanek, stroików i ozdób okolicznościowych z wykorzystaniem różnorodnego rodzaju materiałów florystycznych, a także aranżację wnętrz.

Wizaż i stylizacja paznokci celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika ze stosowaniem zasad i imetod pielęgnacji skóry, wykonywania róznego typu makijażu, wizażu i kamuflażu, jak również pełnej pielęgnacji i zdobienia paznokci.

Podstawowy kurs języka angielskiego – celem szkolenia jest zapoznanie uczesnitka z podstawowym słownictwem oraz podstawami gramatyki niezbędnymi w prowadzeniu podstawowych rozmów, np. w przypadku wyjazdu zawodowego za granicę.

ABC komputera – celem skzolenia jest nabycie przez uczesntika wiedzy praktycznej z zakresu podstaw obsługi komputera, a w szczególmości pakietu MS Office oraz Internetu.

Zaawansowany kurs obsługi komputera – celem szkolenia jest nabycie przez uczestniki rozszerzonej wiedzy praktycznej z zakresu obsługi jednego z wybranych programów pakeitu MS Office.

Podstawowoy kurs obsługi komputera ECDL – celem szkolenia jest nabycie przez uczesnitków umiejętności praktycznych z zakresu obsługi komputera, umożliwiających otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – szkolenie ma na celu nabycie przez uczesntika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych, fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Pracownik administracyjno – biurowy – celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika umiejętności obsługiwania nawoczesnego sprzętu biurowego, umiejętności szybkiego pisania w programie "Mistrz klawiatury". Ponadto uczestnik pozna podstawy obsługi kadrowo – płacowej, program Płatnik oraz fakturowanie.

Spawacz w metodzie 111 – szkolenie ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie mwetod spawania stali elektrodami otulonymi.

Spawacz w metodzie 135 – szkolenie ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie metod spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Spawacz w metodzie 141 – szkolenie ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie spawania blach metodą TIG stali niestopowej i stopowej.

Operator wózka jezdniowego – szkolenie ma na celu przygotowanie keirowców wózków jezdniowych do samodzielnej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, wraz z uzyskaniem uprawnień do wymiany butli gazowych propan – butan we wózkach jezdniowych wyposażonych w taką instalację.

Operator prac ziemnych – szkolenie ma na celu zdobycie uprawnień w zakresie oblugi jednej z sześciu maszyn budowlanych: ładowarki, koparki, koparko – ładowarki, walca, równiarki lub spychacza.

Obsługa kasy fiskalnej – uczestnicy w trakcie kursu nabywają umiejętność obsługi kilku kas fiskalnych oraz poznają aspekty prawne ich stosowania.

Podstawowy kurs języka angielskiego – uczestnicy poznają podstawy gramatyki języka angielskiego, podstawową leksykę potrzebną w życiu codziennym. 

Warsztaty aktywizujące uczestników Klubu Integracji Społecznej

Trening umiejętnosci społecznych – celem zajęć zapoznanie uczestników między sobą, podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów diagnozuje się potrzeby, możliwości i oczekiwania uczestników. Uczestnicy diagnozują swoje mocne strony i kompetencje. Warsztaty mają wzmocnić motywację do samodoskonalenia się i nauczyć efektywnego gospodarowania własnym czasem. Waznym aspektem są zajęcia dotyczące komunikacji nterpersonalnej, które uczą odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.

Warsztaty doradztwa zawodowego – podcza warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, poznają zagadnienia dotyczące dyskryminacji kobiet i mężczyzn w pracy. Uczestnicy mają okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie okreslić swoją wizję przyszłej kariery zawodowej. Warsztaty mają na celu równnież  ukazać zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty mają ułatwić uczesntikom współpracę z doradcą zawodowym w zakresie utworzenia IPD.

Poradnictwo prawne – celem zajęć jest podniesienie wiedzy w zakresie praw przysługujących każdemu obywatelowi. Podczas warsztatów uczesnitcy poznają podstawowe zagadnienia z prawa pracy, tj. formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilno – prawne, ubezpieczenia społeczne. Mogą zapoznać się z prawami konsumenta, m. in. w zakresie gwarancji i rękojmi. Poruszane są zagadnienia dotyczące kwestii zakupu i najmu lokalu, otrzymywaniu dodatków mieszkaniowych, a także postepowania sądowego.

Rozmowa z doradcą zawodowym – rozmowa doradcy zawodowego z każdym uczesnitkiem, Tworzenie IPD. Uczestnik, na podstawie dotychczasowych doświadczeń wyniesionych z udziału w warsztatch określa swoje oczekiwania i cele zawodowe oraz definiuje swoje umiejętności i kompetencje. Istotą rozmowy jest pomoc doradcy zawodowego z określeniu realnej ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika.

Pośrednictwo pracy – podczas tej rozmowy, przeprowadzana będzie analiza ofert pracy, udzialnie porad i informacji z zakresu lokalnego rynku pracu, udostępnianie wzorów i pomocy przy opracowaniu własnych CV i listów motywacyjnych. Informacje o lokalnych firmach, zachęcanie do samodzielnych działań związanych z poszukiwaniem pracy.

Grupy wsparcia – celem samopomocowych grup wsaprcia będzie wzajmene wsparcie emocjonalne oraz doskonalenie wewnętrzne uczestniwkóe. Grupy te skupiają ludzi o podobnych problemach i wykorzystują ich potencjał do świadczenia wzajemnej pomocy. Terapeutyczne działanie grupy wsparcia będzie polegać przede wszystkim na wzrastającej umiejętności odkrywania i rozumienia własnej osoby.

Trening pamięci – stosowane będą wyłącznie tradycyjne techniki nauczania przez trenera Szkoły Pamięci Wojciechowskich, wspomagane przez zestaw pomocy multimedialnych.

Warsztaty wspierające rodziny – mają na celu wzmocnienie rodziny i przygotowanie do podejmowania decyzji problemowych przez same rodziny, wyzwolenie w rodzinie dużo przemysleń, emocji, zaangazowanie jak największej liczby czlonków rodziny i osób bliskich.

Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji – celem treningu jest nabycie umiejętności rozluxniania się, wyciszania, a przez to uzyskiwania dostepu do własnego fizycznego, psychicznego i intelektualnego potencjału. Proponowany trening nie tylko uczy jak wprowadzić się w stan odprężenia, ale także jak świadomie wykorzystać ów stan do celów poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia, wspomagania autoregulacyjnych procesów w organiźmie, rozwiązywania problemów, budowania samoakceptacji, itp. Warsztat w zakresie autoprezentacji będzie polegał na okresleniu mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji, cztery układy odniesienia siebie do innych ludzi i ich konsekwencje związane z pewnością siebie i stosunkiem do innych.

Grupy wsparcia dla samotnych matek – spotkania mają na celu dzielenie się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami pomoagającymi w przezwyciężaniu problemów i kłopotów związanych z samotnym wychowaiem dzieci, kryzysem związanym z brakiem pracy oraz bieżącymi problemami związanymi z samotnym życiem.   

Spotkania integracyjne – wyjazdy integracyjne mają na celu budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczesntikami a ich rodzinami, W trakcie wyjazdu uczestnicy będą rozwijać nabyte umijętnosci w zakresie komunikacji, negocjacji i zarządzania czasem. Będą organizować czas wolny wspólnie z rodziną i współuczestnikami.