Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych

18 maja 2020

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II” w zadaniu 3 pt. „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z realizacją tego zadania nasi pracownicy specjalistyczni znając już naszych podopiecznych będą wiedzieć, który z podopiecznych dodatkowo potrzebuje wsparcia w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednakże, aby podopieczny mógł skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi specjalistyczne wykonują osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.”