Beneficjenci

8 listopada 2010

Uczestnikami projektu są mieszkańcy Gminy Rojewo. Do udziału zapraszamy osoby od 18 roku życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, oraz pracujące w rolnictwie lub zamieszkujące jako domownicy w gospodarstwie rolnym, w wieku aktywności zawodowej.  

Zachęcamy w szczególności kobiety, osoby w wieku poniżej 25 lat oraz powyżej 45, prowadzące małe, nierentowne gospodarstwa rolne, członków rodzin wielodzietnych, osoby z niskim wykształceniem oraz mające trudności w dostępie do środków komunikacji publicznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego