Beneficjenci

22 listopada 2010

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu pochodzić będą z powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego i radziejowskiego. Będą to osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym zaplanowaliśmy udział w projekcie co najmniej 40 % osób powyżej 45 roku życia oraz 60 % udział kobiet.

W/w osoby mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym z następujących powodów::

  • z tytułu bezrobocia;
  • uzależnienie od opieki społecznej;
  • trudne warunki rodzinne;
  • niepełnosprawność. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego