Opis projektu

22 listopada 2010

Celem ogólnym projektu „Powrót do aktywności zawodowej” jest zwiększenie stopnia aktywności zawodowej, społecznej i adaptacji na rynku pracy 128 osób (w tym 38 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu inowrocławskiego i żnińskiego poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo –  doradczego do 31.12.2011r.

Do celów szczegółowych projektu zaliczamy:

 • zmotywowanie do aktywności zawodowej i społecznej 64 osób z terenu powiatu inowrocławskiego żnińskiego  poprzez udzielenie im wsparcia psychologiczno – doradczego do dnia 31.12.2011 r.
 • przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy, poprzez nakreślenie realnej ścieżki rozwoju zawodowego 64 uczestników w toku tworzenia IPD i poprze wsparcie pośrednika pracy do 31.12.2011 r.
 • zwiększenie mobilności 12 osób niepełnosprawnych z terenu objętego projektem poprzez umożliwienie im zdobycia prawa jazdy kat. B do 31.12.2011 r.
 • przełamanie niechęci do aktywności zawodowej wynikające z niskich kwalifikacji  poprzez organizację szkoleń zawodowych dla 40 uczestników do 31.12.2011 r.

W ramach niniejszego projektu oferujemy:
– Wsparcie psychologiczno – doradcze osób niepełnosprawnych:

 • Warsztaty umiejętności społecznych i poradnictwa (3 dni po 5 godzin)
 • Trening z zakresu autoprezentacji (3 dni po 5 godzin).
 • Bilans predyspozycji zawodowych (3 dni po 5 godzin).
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania. Indywidualna 2 – godzinna rozmowa z doradcą zawodowym dla 64 osób.
 • Indywidualna rozmowa z psychologiem. Indywidualna 1 – godzinna rozmowa z psychologiem dla 64 osób.

– Wsparcie pomagające przełamywać bariery związane z wejściem na rynek pracy:

 • Kurs komputerowy ( 8 dni po 5 godzin);
 • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących. ( 12 dni po 5 godzin);
 • Kurs nauki jazdy kat. B + egzamin;
 • Organizacja szkoleń zawodowych;
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów;
 • Księgowość malej firmy;
 • Specjalista ds. kadr i płac;
 • Opiekun osoby starszej;
 • Pracownik małej gastronomii;
 • Fryzjer – stylista;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego;
 • Operator maszyn do prac ziemnych;
 • Operator maszyn do robót drogowych;
 • Spawacz w metodzie 111 lub 135;
 • Wizaż i stylizacja paznokci.

– Pośrednictwo pracy;
– Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
– Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego