Beneficjenci

24 listopada 2010

Projekt „Poznajmy się” obejmuje dwie grupy docelowe:

  • pierwszą są mieszkańcy DPS w Siemionkach (50 kobiet) w wieku 30 – 64 lata. W przypadku tej grupy rekrutacje do projektu prowadził partner projektu, uwzględniając predyspozycje, sytuację zdrowotną oraz kwalifikowalność grupy docelowej,
  • druga grupą docelową jest 10 mieszkańców gminy Jeziora Wielkie. Projekt zakłada objęcie wsparciem wyłącznie osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Grupa zakwalifikowana do projektu to wolontariusze, dla których zaproponowano szkolenia oraz praktyki organizowane w DPS w Siemionkach.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego