Ruszyły zajęcia dla osób niepełnosprawnych!

20 grudnia 2010

 W miesiącu grudniu 2010 roku ruszył I cykl szkoleń w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, skierowanego do  osób niepełnosprawnych, mających  problem ze znalezieniem zatrudnienia.

Udział w szkoleniach stwarza im szansę zdobycia nowych możliwości powrotu na rynek pracy.  We wstępnej fazie realizowanego projektu, uczestnicząca w zajęciach 16-osobowa grupa, przeszła trzy etapy z zakresu wsparcia psychologiczno-doradczego.

W ramach etapu I od dnia 07.12.2010 r.  odbyły się „Warsztaty umiejętności społecznych i poradnictwa prawnego”. Celem tych zajęć było zapoznanie ze sobą uczestników oraz podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskali także porady prawne związane z wejściem na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Warsztaty zakończono 10.12.2010r.
 Od dnia 09.12.2010 roku rozpoczęły się zajęcia stanowiące II etap – „Trening z zakresu autoprezentacji”. Warsztaty z  tego zakresu polegały na określaniu mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji. Uczestnicy omawiali zagadnienia postrzegania siebie oraz odniesienia siebie do innych osób. Zajęcia zakończyły się 14.12.2010r.

Kolejnym, III etapem był „Bilans predyspozycji zawodowych”, który trwał od dn. 15.12.2010r. do 17.12.2010r. Podczas tych warsztatów wskazywano uczestnikom ich predyspozycje osobowościowe i zawodowe do wykonywania określonej pracy. Ponadto zajęcia umożliwiały określenie wizji przyszłej kariery zawodowej uczestników i wyczulenie na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w określonym kierunku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego