Zapraszamy do składania ofert!

17 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia "Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego".

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

  • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie

  • luty – marzec 2011 – 1 grupa; czas realizacji szkolenia 20 dni – 100 godzin.

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności zawodowych z zakresu: technologii pracy w magazynie, zasad załadunku i rozładunku kontenerów w magazynie, przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów, sporządzania dokumentów magazynowych oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 100 godzin, częsci teoretycznej i zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  • Badania lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego się w  załączniku nr 1 do ninejszego zaproszenia.

Załącznik nr 1

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego