Zapraszamy do składania ofert!

2 listopada 2010

 Fundacja poszukuje realizatorów szkolenia: "Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego".

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

–  "Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego".

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla dwóch grup 8 – osobowych w okresie:

  • Listopad 2010 – grudzień 2010;
  • Czas realizacji: 68 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.

Na atrakcyjność ofert będzie wpływał program zajęć, cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 68 godzin, części teoretycznej i zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  • Wymagane badania.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 listopada 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów:

  • Oświadczenia, że oferent posiada:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Curriculum vitae wykładowców;
  • Kopii zaświadczeń o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.