Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 lipca 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw Grupy PZU”

§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw Grupy PZU” zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65.

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskie”.

3.    Głównym celem projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej i kontynuowanie kariery zawodowej przez 96 osób, w tym 48 kobiet, tracących pracę w okresie do 30 czerwca 2012 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15.

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji wsparcia psychologicznego, warsztatów, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
 • procedury przyznawania dodatku szkoleniowego;
 • procedury dodatku szkoleniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
 • procedury określające zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
 • instrukcja do selekcji uczestników projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu ze Specjalistą ds. obsługi projektu, Specjalistą ds. rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
 Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego
1.    Projekt obejmuje:

 •  przeprowadzenie 12 godzinnych Warsztatów poradnictwa zawodowego w  grupach 16 osobowych w trybie 3 dni x 4 godziny;
 • przeprowadzenie 2 godzinnych rozmów z doradcą zawodowym  w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania;
 • przeprowadzenia 1 godzinnej rozmowy z psychologiem;
 • przeprowadzenie 9 szkoleń zawodowych w grupach 8 – osobowych,       (w wymiarze 120 godzin średnio po 5 godzin przez  24 dni) ;

1.    „Księgowośc małej firmy”
2.    „Rachunkowość”
3.    „Główny księgowy”
4.    „Zarządzanie i rozliczanie projektów”
5.    „Specjalista ds. kadr i płac”
6.    „Sekretariat z językiem angielskim”

 • przeprowadzenie 48 godzinnych szkoleń „ABC przedsiębiorczości” dla grup 16 osobowych w trybie 8 dni x 6 godzin;
 • przeprowadzenie 8 godzinnego wsparcia indywidualnego przy tworzeniu biznesplanu
 • przeprowadzenie 12 godzinnych warsztatów z zakresu tworzenia biznes planu dla grupy 16 – osobowej w trybie 2 dni x 6 godzin;
 • przyznanie środków finansowych do 40 000,00 zł dla 24 osób, wsparcia pomostowego dla 24 osób oraz wsparcia przedłużonego dla 4 osób;
 • przeprowadzenie 12 godzinnych warsztatów rynku pracy w grupach 16 osobowych w trybie 3 dni x 4 godziny;
 • przeprowadzenie 2 godzinnych rozmów motywacyjnych z pośrednikiem pracy  w celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każda uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.

5.    Uczestnik, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością odbywania się zajęć, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów  dojazdu – zasady wypłacania zwrotu kosztów odjazdu regulują odrębne zasady, udostępniane uczestnikowi pierwszego dnia zajęć.

6.    Każdy uczestnik szkolenia zawodowego otrzymuje dodatek szkoleniowy w wysokości 4,00 zł za 1 osobogodzinę zgodnie z odrębnymi zasadami.

7.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

.    Warsztaty, szkolenia oraz doradztwo odbywają się w miastach powiatowych objętych projektem na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

8.    Każda uczestnik ma obowiązek:

 •  regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
§ 3
 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W projekcie uczestniczyć mogą:

 • pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Będą to pracownicy przedsiębiorstw Grupy PZU S.A będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
 • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych w przedsiębiorstwie Grupy PZU S.A.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
 Zasady rekrutacji
1.    Rekrutacja do projektu, ma charakter otwarty. Przewidujemy nabór kandydatów do projektu dwoma kanałami. Do pracowników w okresie wypowiedzenia dotrzemy poprzez działy służb pracowniczych. Ponadto uzgodniono z przedstawicielami PZU możliwość prowadzenia „dni otwartych” w formie spotkań grupowych i indywidualnych ze zwalnianymi pracownikami. W ramach powyższych spotkań pracownicy projektu przekażą obszerne informacje na temat wsparcia oferowanego w ramach projektu. Pracodawca w momencie zwolnienia przekaże zwalnianemu pracownikowi folder informujący o realizowanym projekcie oraz wskaże datę „dni otwartych”.

2.    Do osób które straciły już pracę będziemy starali się dotrzeć poprzez akcję plakatową i ulotkową, oraz głównie poprzez udział Partnera Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu i pozostałych PUP w województwie. Ogłoszenia ukażą się także na stronach internetowych Wnioskodawcy, PUP i gmin.

3.    Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

 • płeć (preferencja dla kobiet)
 • wiek (pr. dla wyższego)
 • pracę obojga małżonków w jednym przedsiębiorstwie
 • poziom wykształcenia (pr. dla wyższego, kierunkowego)
 • utrudniony dostęp do szkoleń (pr. duża odległość od miasta powiatowego).

4.    Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunem projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • dokumentów zgłoszeniowych;
 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

5.    Niezłożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1.    W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu uczestnik zobowiązany jest do obecności na co najmniej 80% godzin przewidzianych programem zajęć, przy czym formy wsparcia Zadania 4, Etap 1 i 2 traktowane są, jako całość, a frekwencja z powyższych etapów jest sumowana.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
Załącznik 3: Instrukcja do selekcji uczestników projektu

Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych
WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA DODATKU SZKOLENIOWEGO

/DODATEK SZKOLENIOWY OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1.    Dodatek szkoleniowy przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu     zawodowym oraz:

 • jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia oraz  nie zarejestrowaną, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie    Pracy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku (wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, z punktu widzenia  Powiatowego Urzędu    Pracy, jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. W celu uniknięcia utraty statusu osoby bez-robotnej beneficjent może zrzec się prawa do otrzymywania dodatku szkoleniowego);
 • jest osobą pracującą.

2.    Dodatek szkoleniowy jest naliczany i wypłacany po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nie-obecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.    W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu dodatku szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.    Dodatek szkoleniowy naliczany jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego.

Liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego

PRZYKŁAD:
Szkolenie „Księgowy małej firmy”:

– czas trwania 120 godzin;
– 24 dni;
– 5 godzin dydaktycznych dziennie;
– 4,00 zł – wartość 1 osobogodziny.

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 24 dniach szkolenia (100%):
 24 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 480,00 zł

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 20 dniach :
20 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 400,00 zł

Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

1.    Jeżeli beneficjent będzie ubiegał się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia musi otrzymać od opiekuna projektu, następujące dokumenty:

 •  DOJAZD NA SZKOLENIE WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia benefi-cjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma ta-kowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien na-nieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

     W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie” ;

o    Oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem – dokument ten otrzymuje beneficjent, który jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Dokument ten wypełnia beneficjent.

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego w powyższym oświadczeniu, na którym beneficjent widnieje, jako właściciel lub współwłaściciel.

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna  projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • DOJAZD NA SZKOLENIE UŻYCZONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia benefi-cjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma ta-kowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien na-nieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

      W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie.” ;

o    Umowa użyczenia samochodu – dokument ten otrzymuje beneficjent, który na czas udziału w projekcie będzie korzystał samodzielnie z pojazdu użyczonego lub będzie dowożony na zajęcia przez osobę użyczającą samochód.

Osobą użyczającą samochód powinna być osoba spokrewniona z beneficjentem, względnie osoba obca (jeżeli beneficjent nie posiada krewnych, którzy mogą świadczyć mu usługę użyczenia samochodu).

Osobą użyczającą powinna być osoba zamieszkująca w tej samej miejscowości co beneficjent lub w miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dokument ten wypełniają obie strony zawierające umowę. 

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego, jako przedmiot użyczenia w powyższej umowie. 

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąc za miesiąc poprzedni.

 • DOJAZD NA SZKOLENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

o    Beneficjent, który zamierza dojeżdżać na zajęcia korzystając ze środków komuni-kacji publicznej zobowiązany jest wypełnić i złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, czym potwierdza chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent zobowiązany jest przechowywać bilety jednorazowe za każdy prze-jazd na zajęcia i z powrotem (PKS, PKP, linie podmiejskie), przy czym bilety mu-szą być czytelne, zawierać pojedynczą usługę transportu (za 1 osobę) na trasie z miejsca zamieszkania (bądź najbliżej znajdującej się miejscowości) do miejsca odbywania się zajęć, zaś godziny wyjazdów muszą być zgodne z godzinami odbywania się zajęć.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu beneficjent przekazuje na początku swojego udziału w projekcie, zaś komplet biletów, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy przekazać opiekunowi projektu w zaklejonej kopercie po zakończeniu danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia. UWAGA!!! Tylko bilety spełniające powyższe wytyczne będą ulegały rozliczeniu!

2.    REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:
o    Beneficjent, który uczestniczy w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent dojeżdżający na zajęcia odbywające się poza miejscem zamieszkania ma prawo odstąpić od korzystania ze zwrotu kosztu dojazdu, co potwierdza po-przez złożenie Oświadczenia o rezygnacji ze zwrotu kosztów przejazdu.

Załącznik 3: Instrukcja do selekcji uczestników projektu
INSTRUKCJA PRZYDZIELANIA PUNKTACJI
ZA SPEŁNIANIE WYMAGANYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE
„WSPARCIE DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY PZU”

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WIEK

15 – 24

1

25 – 34

2

35 – 44

3

45 – 54

4

55 – 64

5

PŁEĆ

kobieta

5

mężczyzna

1

MIEJSCE ZATRUDNIENIA WSPÓŁMAŁŻONKA

PZU

5

Bezrobotny współmałżonek

3

Inne miejsce pracy

1

WYKSZTAŁCENIE

Bez wykształcenia

1

Podstawowe/gimnazjalne

2

Zasadnicze zawodowe

3

Średnie ogólne/ średnie zawodowe

4

Wyższe

5

ODLEGŁOŚĆ DO NAJBLIŻSZEGO MIASTA POWIATOWEGO

0 –  5 km

1

Pow. 5 km – 10 km

2

Pow. 10 km – 15 km

3

Pow. 15 km – 20 km

4

Powyżej 20 km

5

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu