Uwaga beneficjenci projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych ….”

31 stycznia 2011

 Osoby, chcące wziąć udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, które mają za sobą udział w warsztatach „Poradnictwo zawodowe i psychologiczne” w ramach w/w projektu, zobligowane są przygotować  Formularz rekrutacyjny do bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

Formularz oraz inne istotne dokumenty można odnaleźć  na stronie głównej Fundacji w zakładce dotyczącej projektu, w pod zakładce „Dokumenty do pobrania – własna działalność”.

Termin przyjmowania formularzy: od 15 lutego do 18 lutego 2011!

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany,  a następnie złożony osobiście w siedzibie Fundacji osobiście lub dostarczony drogą pocztową, przy czym za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu formularza do biura, a nie datę stempla pocztowego!

W razie pytań skontaktujesz się z nami dzwoniąc  do Fundacji:
tel. 52 357 62 15 lub 52 522 23 73

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu