ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!!

8 lutego 2011

 Poszukujemy realizatora szkolenia „Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego”.

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego”.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w Radziejowie w okresie:

  • Kwiecień 2011 – maj 2011;
  • Czas realizacji szkolenia: 68 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena oraz miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 68 godzin, części teoretycznej i zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  • Wymagane badania.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie:

– oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

– Curiculum vitae wykładowców;
– Kopii zaświadczeń o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego