Aneks nr 1 do Regulaminu

8 listopada 2010

ANEKS NR 1 Z DNIA 12.11.2010 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw Grupy PZU”

Z dniem 12.11.2010 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  • W związku ze zmianą nazwy projektu od dnia dzisiejszego funkcjonuje on w nowej nazwie, tj. „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”  
  • W związku z rozszerzeniem grupy docelowej skrócono zapis w §3, p. 1;
  • Zmieniono załącznik 3: Instrukcja do selekcji uczestników projektu.
§ 3
 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W projekcie uczestniczyć mogą:

  • pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Będą to pracownicy przedsiębiorstw będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych. 
Załącznik 3: Instrukcja do selekcji uczestników projektu


INSTRUKCJA PRZYDZIELANIA PUNKTACJI
ZA SPEŁNIANIE WYMAGANYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE
„WSPARCIE DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW GRUPY PZU”

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WIEK

15 – 24

1

25 – 34

2

35 – 44

3

45 – 54

4

55 – 64

5

PŁEĆ

kobieta

5

mężczyzna

1

MIEJSCE ZATRUDNIENIA WSPÓŁMAŁŻONKA

To same przedsiębiorstwo

5

Bezrobotny współmałżonek

3

Inne miejsce pracy

1

Nie dotyczy

1

WYKSZTAŁCENIE

Bez wykształcenia

1

Podstawowe/gimnazjalne

2

Zasadnicze zawodowe

3

Średnie ogólne/ średnie zawodowe

4

Wyższe

5

ODLEGŁOŚĆ DO NAJBLIŻSZEGO MIASTA POWIATOWEGO

0 –  5 km

1

Pow. 5 km – 10 km

2

Pow. 10 km – 15 km

3

Pow. 15 km – 20 km

4

Powyżej 20 km

5

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

PZU

5

Inna firma

1

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 12.11.2010 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu