Aneks nr 2 do Regulaminu

3 stycznia 2011

ANEKS NR 2 Z DNIA 3.01.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa branży ubezpieczeniowej”

 

Z dniem 3.01.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  • Wprowadzono punkt 3. do załącznika nr 2.
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU
„WSPARCIE DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ”

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

3.    ZAKRES WSPARCIA, ZA JAKI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

  • Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom uczestniczącym w następujących formach wsparcia:

a)    Poradnictwo zawodowe i psychologiczne;
b)    Szkolenia zawodowe;
c)    Wsparcie szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (ABC Przedsiębiorczości);
d)    Wsparcie doradcze grupowe w zakresie biznesplanu.

  • W związku z konicznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończeniu przez Beneficjenta uczestnictwa w danej formie wsparcia.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu