Aneks nr 1 do Regulaminu

3 stycznia 2011

ANEKS NR 1 Z DNIA 3.01.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”
Z dniem 3.01.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  • Rozszerzono §1, p. 5;
  • Wprowadzono punkt 3. do załącznika nr 1;
  • Dodano załącznik nr 2:
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

  • informacje ogólne o projekcie;
  • zasady organizacji wsparcia psychologicznego, warsztatów, szkoleń zawodowych, po-średnictwa pracy, wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodar-czą;
  • kryteria uczestnictwa w projekcie;
  • zasady rekrutacji;
  • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
  • procedury określające zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (Załącznik nr 1 do niniej-szego Regulaminu);
  • instrukcja do selekcji uczestników projektu (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulami-nu).
Załącznik 1: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

3.    ZAKRES WSPARCIA ZA, JAKI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:
•    Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom uczestniczącym w następujących for-mach wsparcia:
a)    Przygotowanie Liderów dla NGO;
b)    Wsparcie organizacji pozarządowych przez Wnioskodawcę.
•    W związku z konicznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończeniu przez Beneficjenta uczestnictwa w danej formie wsparcia.
Załącznik 2: Instrukcja do selekcji uczestników projektu
INSTRUKCJA PRZYDZIELANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE WYMAGANYCH KRYTERIÓW
UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji pozarządowych”

KRYTERIUM

PUNKTY

OŚWIADCZENIE O PEŁNIENIU FUNKCJI WOLONTARIUSZA LUB

POSIADANIE REKOMENDACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

TAK

1

NIE

0

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez wykształcenia

1

Podstawowe/gimnazjalne

2

Zasadnicze zawodowe

3

Średnie ogólne/zawodowe

4

Wyższe/w trakcie studiów wyższych

5

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

Wykształcenia zdobyte na kierunkach społecznych (np. pedagogika i psychologia w różnych specjalnościach)

1

Wykształcenia zdobyte na kierunkach technicznych

0

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA

 

Niska motywacja (nie określony cel)

1

Średnia motywacja do działania

(słabo określony cel)

2

Wysoka motywacja (sprecyzowany, jasno określony cel działań

3

POZIOM ZAWANSOWANIA OBSŁUGI KOMPUTERA

Saba obsługa komputera

1

Dobra obsługa komputera

2

Biegła obsługa komputera

3

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 13 pkt.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.