Aneks nr 1 do Regulaminu

3 stycznia 2011

ANEKS NR 1 Z DNIA 3.01.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”


Z dniem 3.01.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

 • Rozszerzono §1, p. 5;
 • Wprowadzono punkt 3. do załącznika nr 2;
 • Dodano załącznik nr 3:
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
 • procedury przyznawania stypendium szkoleniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • procedury określające zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 • instrukcja do selekcji uczestników projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

 

Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

3.    ZAKRES WSPARCIA ZA, JAKI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:
•    Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom uczestniczącym w następujących for-mach wsparcia:
a)    Wsparcia psychologiczno – doradczego;
b)    Szkoleń zawodowych;
c)    Pośrednictwa pracy.
•    W związku z konicznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończeniu przez Beneficjenta uczestnictwa w danej formie wsparcia.
Załącznik 3: Instrukcja do selekcji uczestników projektu
INSTRUKCJA PRZYDZIELANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE WYMAGANYCH KRYTERIÓW
UDZIAŁU W PROJEKCIE „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”

KRYTERIUM

MOŻLIWA PUNKTACJA

PŁEĆ

Kobieta

5

Mężczyzna

1

WYKSZTAŁCENIE

Bez wykształcenia

5

Podstawowe/gimnazjalne

4

Zasadnicze zawodowe

3

Średnie ogólne/zawodowe

2

Wyższe

1

ODLEGŁOŚĆ

DO MIASTA POWIATOWEGO

0 – 1 km

1

1 km – 5 km

2

5 km – 10 km

3

10 km – 15 km

4

Powyżej 15 km

5

OSTATNI STOSUNEK PRACY ROZWIĄZANY ZOSTAŁ

Z przyczyn pracownika

1

Z przyczyn niedotyczących pracownika

5

JESTEM ZAINTERESOWANY/A SZKOLENIEM

Zgodnym z kierunkiem mojego wykształcenia

5

Przekwalifikującym szkoleniem, niezgodnym z moim wykształceniem

1

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 25


Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”,
 współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego