Zapytanie ofertowe

10 grudnia 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: Pracownik małej gastronomii.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:

  • styczeń / luty 2011 – 1 grupa; czas realizacji szkolenia 24 dni – 120 godzin.Celem zajęć ma być zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności dotyczących pracy w małej gastronomii.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • szkolenie składające się z części teoretycznej 50 godzin i 70 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem;
  • badanie lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 grudnia 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego