Aneks nr 1 do Regulaminu

3 stycznia 2011


ANEKS NR 1 Z DNIA 3.01.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  „Powrót do aktywności zawodowej”

Z dniem 3.01.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  • Wprowadzono punkt 3. do załącznika nr 2:
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

3.    ZAKRES WSPARCIA ZA, JAKI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:
•    Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom uczestniczącym w następujących for-mach wsparcia:
a)    Wsparcia psychologiczno – doradczego;
b)    Wsparcia pomagającego przełamywać bariery związane z wejściem na rynek pracy
b)    Szkoleń zawodowych;
c)    Pośrednictwa pracy.
•    W związku z konicznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończeniu przez Beneficjenta uczestnictwa w danej formie wsparcia.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego