Zapraszamy do składania ofert!

14 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji:

  • Kursu nauki jazdy kat. B.

W zakresie naszych oczekiwań jest przeszkolenie 12 osób, w tym 4 osób z dysfunkcją ruchu, w terminie IV-VII i IX-XII  2011 roku.

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływała cena, program szkolenia i miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Prosimy o dokonanie łącznej wyceny przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, dla:

  • jednej osoby
  • jednej osoby niepełnosprawnej ruchowo

z uwzględnieniem:

  • materiałów szkoleniowych
  • badań lekarskich
  • przeprowadzenia egzaminu (w Bydgoszczy lub w Koninie)

Termin składania ofert upływa z dniem 14 marca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Dane kontaktowe:
FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY
88 – 100 INOWROCŁAW, ul. Dworcowa 65
Tel./fax. (52) 357 – 62 – 15
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl
fundacja@ekspert – kujawy.pl

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie zgodne ze wzorem (Załącznik nr 1 );
  2. Curriculum Vitae;
  3. Kopia zaświadczenia o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego