Pierwsze szkolenia rozpoczęte.

3 grudnia 2010

W miesiącu listopadzie uczestniczki projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski „ rozpoczęły zajęcia komputerowe w dwóch grupach. Podczas szkolenia beneficjentki uczą się korzystać z pakietu MS Office oraz Internetu.

       Wszystkie Panie, biorące udział w szkoleniu komputerowym otrzymały do swojej dyspozycji podręczniki do obsługi komputera oraz notebook z dostępem do Internetu, który po zajęciach zabierają do domu w celu doskonalenia umiejętności w przerwach pomiędzy zajęciami.   Po szkoleniu z podstaw obsługi komputera na uczestniczki czekają zajęcia z wizażu i kształtowania wizerunku oraz warsztaty rehabilitacyjne.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego