Beneficjenci

2 marca 2011

Beneficjentami projektu może zostać 16 wychowanków w wieku 15 – 24 lat Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Radziejowie. Rekrutacja przeprowadzona będzie w Ośrodku spośród przebywających tam 39 chłopców i 18 dziewczynek. Wszystkie osoby będą niepełnosprawne, głównie w stopniu znaczym i umiarkowanym.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego