Opis projektu

7 marca 2011

Celem głównym projektu ”Poznajcie Nas„ jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych (50 podopiecznych mężczyzn mieszkańców DPS w Warzynie) poprzez realizacje działań aktywizujących, usprawniających i wspierających w okresie 5 miesięcy realizacji projektu.

Celami szczegółowe dla 50 osób niepełnosprawnych:

  • zwiększenie aktywności społecznej podopiecznych poprzez działania rozwijające talenty, pasje osób niepełnosprawnych,
  • przełamywanie stereotypów skazujących osoby  niepełnosprawne psychicznie na izolację, wykluczenie, bierność,
  • zwiększenie samodzielności uczestników, rozwój osobowościowy i intelektualny,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu społeczności lokalnych na terenach wiejskich,
  • rozwój integracji środowiska, w tym innych placówek  o podobnym charakterze poprzez działania  związane z wymianą dobrych praktyk.

Projekt zakłada wsparcie  dla osób niepełnosprawnych, w tym:

  • integracje poprzez  poznawanie miejsc związanych z historia regionu,-integracje poprzez sztukę (ART-terapia),
  • integracje poprzez rodzinę,
  • integrację środowiska osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w ramach projektu odbędą się:

  • piknik, w ramach którego nastąpi pokaz potraw regionalnych i twórczości artystycznej: malarstwo, rękodzieło, poezja, muzyka,
  • konferencja z udziałem specjalistów, którego celem będzie zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, wykluczenie i marginalizacje tej grupy ze środowiska i społeczeństwa.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne