Beneficjenci

26 lipca 2016

logo2

Beneficjenci

  1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa oraz podopieczni 9 Ośrodków Pomocy społecznej z obszaru 4 powiatów (9 gmin) woj. kujawsko pomorskiego spełniające następujące warunki:
  • Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminy objęte projektem.
  • Przyjmiemy do Projektu 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 72K tj. 60% i 48M tj. 40% (w tym, 6 osób z niepełnosprawnościami tj. 5%),
  1. Preferowanymi osobami w do udziału w projekcie są:
  • kobiety,
  • młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
  • dzieci klientów OPS,
  • młodzi rodzice,
  • osoby z niskim poziomem wykształcenia (preferencja dla wykształcenia, nie wyżej niż gimnazjalne).
  1. Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 120 osób, w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn.