Opis Projektu

2 października 2016

logo

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375 osób z grupy 500(300 kobiet i 200 mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017 roku.

Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 500 osób (300 kobiet i 200 mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru woj. mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. Osoby w wieku 50 lat i więcej będą stanowiły minimum 70% grupy docelowej(350 osób). Osoby zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowić będą min. 70% uczestników proj.(350 osób).

Okres realizacji projektu: 01.10.2016-31.12.2017 r.