Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 lutego 2011


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe możliwości”
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Nowe możliwości”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji „Razem” w Radziejowie.  

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

3.    Głównym celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie 16 wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie poprzez realizację działań aktywizujących zawodowo i społecznie. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego  2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15, zaś biuro partnera pod adresem Szkolna 10, 88-200 Radziejów, tel. (54) 285 33 08.

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Koordynatorem lokalnym, Specjalistą do spraw rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
 Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego

1.    Projekt obejmuje przeprowadzenie:

 • Działania aktywizacyjno – integracyjne:
               – warsztatów psycho – edukacyjnych;
               – warsztatów doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnej młodzieży;
               – samopomocowych grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
               – zajęć integracyjnych sportowo-rekreacyjne;
               – zajęć plastycznych;
               – turnusu aktywizacyjno-integracyjnego.

Działania skierowane są do 16 osób łącznie.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.

5.    Warsztaty, wsparcie oraz zajęcia integracyjne odbywają się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie.

6.    Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
§ 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.     Bezpośrednią grupą docelową projektu jest 16 wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Są to osoby niepełnosprawne, głównie w stopniu znacznym i umiarkowanym. Są to osoby w dużym stopniu niesamodzielne, wymagające troski i pokierowania ich działaniami.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    O udziale w projekcie zadecydują wychowawcy Ośrodka, wybierając osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

2.    Dalsze etapy rekrutacji obejmują:
a)    złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunem projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • zakresu danych osobowych;
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikalności;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

3.    W przypadku podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie, którzy mogą wykazywać problemy w wypełnieniu i podpisaniu dokumentów zgłoszeniowych do projektu, istnieje możliwość złożenia dokumentów przez prawnego opiekuna/reprezentanta.

4.    Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

5.    Do projektu stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia lub nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1.    Beneficjent ukończy udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu, jeżeli jego obecność na zajęciach wyniesie co najmniej 80% godzin przewidzianych programem warsztatów, szkoleń i doradztwa.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.