Regulamin uczestnictwa w projekcie

25 marca 2011


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mobilne mieszkanki gminy Rogowo”
§ 1
Informacje ogólne o projekcie
1.    Projekt „Mobilne mieszkanki gminy Rogowo”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet w Żninie.  

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

3.    Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 16 kobiet zamieszkujących tereny gminy Rogowo poprzez przygotowanie ich do poszukiwania pracy i pomoc w przełamaniu barier komunikacyjnych do 30.09.2011. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15, zaś biuro partnera pod adresem Potockiego 3/1, 88-400 Żnin.

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Koordynatorem lokalnym, Specjalistą do spraw obsługi finansowej oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
 Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego i prawnego

1.    Projekt obejmuje przeprowadzenie:

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • Rozmowy z doradcą zawodowym;
 • Warsztaty z zakresu wizerunku dla kobiet;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Indywidualna rozmowa pośrednikiem pracy.

Działania skierowane są do 16 osób łącznie.

2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek (poczęstunek otrzymają uczestnicy Warsztatów aktywizacji zawodowej oraz Warsztatów z zakresu wizerunku dla kobiet).

5.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

6.    Warsztaty, kurs i doradztwo odbywają się na terenie gminy Rogowo. Część praktyczna kursu prawo jazdy odbywa się na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego z możliwością zdawania egzaminu w innym województwie (np. miasto Konin).

7.    Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
§ 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.     Projektem objętych zostanie 16 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zamieszkujących na terenie gminy Rogowo.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4
Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do projektu odbywa się w sposób otwarty w pierwszym miesiącu realizacji projektu. Stosowane będą następujące kryteria preferencji:

 • wiek (preferencje dla osób poniżej 25 i powyżej 45 roku życia);
 • okres pozostawania bez zatrudnienia (preferowany długi);
 • liczebność rodziny (preferowana wielodzietność);
 • poziom wykształcenia (preferowany niski);
 • dostępność do komunikacji publicznej (preferowana duża odległość od przystanku).

2.    Pierwszym etapem rekrutacji jest zgłoszenie do biura partnera projektu, w celu zgłoszenia swojej osoby do udziału w projekcie. Dalsze etapy rekrutacji będą prowadzone wśród kandydatów, którzy według pozyskanych informacji, spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

3.    Dalsze etapy rekrutacji obejmują:
a)    kontakt osobisty lub telefoniczny opiekuna projektu z kandydatem w celu omówienia indywidualnej sytuacji zawodowej i społecznej kandydata oraz poinformowanie go o zaplanowanym rozpoczęciu jego ścieżki w projekcie.
b)    złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunem projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • zakresu danych osobowych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

4.    Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

5.    Do projektu stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia lub nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie, na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1.    Beneficjent ukończy udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu, jeżeli jego obecność na zajęciach wyniesie co najmniej 80% godzin przewidzianych programem warsztatów, kursu i doradztwa.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.