Zapraszamy do składania ofert!

28 marca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” zaprasza…                                         

do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:  „Operator maszyn do robót drogowych”.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia w Inowrocławiu dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:

  • maj 2011 – czerwiec 2011: 1 grupa;
  • czas realizacji szkolenia: 22 dni – 176 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu operatora maszyn do robót drogowych. Zakres zajęć powinien obejmować:

  • 116  godzin szkolenia teoretycznego,
  • 60 godzin szkolenia praktycznego,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • badania lekarskie.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena oraz miejsce odbywania praktyk najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.
Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 176 godzin,  116 godzin  części teoretycznej i  60 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
  • Ubezpieczenie uczestnika szkolenia;
  • Badania lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 kwietnia 2011  (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego