Regulamin

5 września 2016

bez-tytulu

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”

Nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0030/16-00

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” (nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0030/16-00), który realizowany jest przez Fundację Ekspert-Kujawy oraz Spółdzielnię Socjalną „Arka”. Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.20176 roku – 31.12.2018 roku na terenie powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego. Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny projektu mieści się w uruchomionym na potrzeby realizacji projektu biurze projektu w Gostyniu.
 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” podano do publicznej wiadomości na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl oraz udostępniono w biurze projektu.

§ 2

Cele projektu.

 1. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz objęcia wsparciem opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez 4 zadania:
 • Zadanie 1: Organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.
 • Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania.
 • Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunów/ek.
 • Zadanie 4: Wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

§ 3

Uczestnicy projektu.

 1. Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego:
 • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność – będzie to 120 osób, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
 • Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze – będzie to 9 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie poruszania się po rynku pracy.
 1. Podstawowym kryterium kwalifikowalności w „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” jest:
 • zamieszkanie na terenie powiatu gostyńskiego lub gnieźnieńskiego,\
 • niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, będzie to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 1. Preferowane grupy docelowe.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do:

 1. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 951 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie.  W dalszej kolejności do projektu przyjmowane będą:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • pozostałe osoby niesamodzielne.
 1. Projekt obejmie 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu gostyńskiego, nieodpłatnie i stale opiekujących się członkami swoich rodzin. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Kryteria kwalifikowalności w tym przypadku stanowi:
 • zamieszkanie na terenie powiatu gostyńskiego,
 • faktyczne opiekowanie się osobą niesamodzielną.
 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są  do:  
 • w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
 • w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy.

§ 4

Proces rekrutacji.

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
 2. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 01.09.2016 roku do 31.12.2018 roku. Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. Formularz można złożyć osobiście w biurze projektu w wyznaczonych godzinach funkcjonowania, przesłać pocztą lub kurierem. Formularz przyjmuje specj. ds. rekrutacji i ocenia formalnie pod kątem miejsca zamieszkania.
 • drugi etap to rodzinny wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz ocena potrzeb i warunków udzielonego wsparcia przeprowadzonego przez pracownika specjalistycznego. W toku wywiadu środowiskowego pracownicy specjalistyczni określą stopień niesamodzielności oraz dokonają analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenią oni potrzebę i warunki udzielonego i rekomendują do udziału w projekcie. W formularzu wywiadu środowiskowego ustalą oni w szczególności wysokość przeciętnych dochodów na osobę (na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających stan rodzinny i wysokość dochodów), ew. niepełnosprawność i jej stopień i rodzaj (na podstawie przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie kryterium wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (na podstawie przedłożonego zaświadczenia z OPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy społecznej). Pracownik specjalistyczny zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz wysokość częściowej odpłatności za usługi.
 • beneficjent sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Każda z  osób  będzie poinformowana  o  zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych w ramach projektu POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” Przed podpisaniem umowy uczestnik zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających status określony podczas rekrutacji (zaświadczenia/ oświadczenia).

Do czasu wykorzystania dostępnego limitu godzin opiekuńczych w projekcie, usługami mogą być objęte wszystkie zgłaszające się osoby niesamodzielne. Od momentu wykorzystania dostępnych godzin opiekuńczych na wsparcie uczestników projektu, następne osoby są przyjmowane w kolejności określonej w § 3 ust. 3.

 1. Wsparcie opiekunów faktycznych

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie:

 • złożenie formularza rekrutacyjnego przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie (decydująca będzie kolejność zgłoszeń).
 • przyjęcie formularza i jego ocena formalna przez koordynatora merytorycznego.
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” przez osoby zakwalifikowane.

§ 5

Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie.

Od osób innych, niż osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 951 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie), może być pobierana częściowa odpłatność za usługę, wg cennika stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu. Podane w cenniku kwoty są maksymalne i mogą być na wniosek pracownika specjalistycznego, obniżone, a nawet całkowicie zwolnione przez Lidera projektu.

Opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie może przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.

§ 6

Prawa i obowiązki

 1. Osoba uzyskuje   status   uczestnika   projektu   z   dniem   podpisania   deklaracji   udziału  w   projekcie, oświadczenia uczestnika w projekcie  i   umowy,   określającej   warunki   i   formy   wsparcia   w   projekcie.
 2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszym wsparciem.
 3. Zakończenie udziału   w   projekcie   następuje   po   zakończeniu   uczestnictwa   w   formie   lub formach wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia.

4.Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 • udostępnienia danych     osobowych     niezbędnych     do     wypełnienia     obowiązków sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.
 • uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich;
 • niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ   na   realizację   umowy   udziału   w   badaniach   ewaluacyjnych   i   monitorujących;
 • przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

5.Każdy uczestnik ma prawo do:

 • udziału w zaplanowanych formach wsparcia;
 • zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
 • otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia otrzymanego w  ramach  projektu – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o   dofinansowanie  projektu,   a   także   pisemnego   zlecenia   wprowadzenia określonych   zmian   ze   strony   organów   lub   instytucji   uprawnionych   do   dokonania   oceny   i kontroli realizacji projektu.                                   
 3. W kwestiach nieujętych   w   niniejszym   Regulaminie   ostateczną   decyzję   podejmuje Kierownik Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.            
 4. Beneficjent zastrzega   sobie   prawo   zaprzestania   realizacji   Projektu   w   razie   rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą;                        
 5. W sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   regulaminem   stosuje   się   przepisy   kodeksu cywilnego.