Opis projektu

8 kwietnia 2011

Celem ogólnym projektu „Mobilne mieszkanki gminy Gąsawa” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 16 kobiet zamieszkujących tereny Gminy Gąsawa poprzez przygotowanie ich do poszukiwania pracy i pomocy w przełamaniu barier komunikacyjnych do 30.09.2011 r.

Ponadto calami są:
 • zwiększenie pewności siebie, gotowość do podejmowania zatrudnienia, przez 16 kobiet    poprzez realizację warsztatów psychologiczno- doradczych.
 • zdobycie wiedzy w zakresie własnego rozwoju zawodowego, adekwatnego do kwalifikacji    zawodowych.
 • poprawa zdolności do zatrudnienia w sferze pozarolniczej 12 kobiet z Gminy Gąsawa poprzez umożliwienie im zdobycia prawa jazdy.
 • nabycie umiejętności kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji 12 uczestniczek projektu.
 • zwiększenie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy, umiejętności poszukiwania pracy poza rolnictwem poprzez przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych z pośrednikiem pracy dla 12 kobiet zdających egzamin prawa jazdy kat. B.
W ramach tegoż projektu zaplanowano:
 • udział 16 kobiet w projekcie;
 • 15 godzin warsztatów aktywizacji zawodowej;
 • 16 kobiet uczestniczących w warsztatach aktywizacji zawodowej;
 • udział 16 kobiet w rozmowie z doradcą zawodowym;
 • udział 12 kobiet w 24 godzinnym warsztacie z zakresu kreowania własnego wizerunku;
 • udział 12 kobiet w rozmowie z pośrednikiem pracy;
 • 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin jazdy na szkoleniu na prawo jazdy kat. B;
 • udział 12 kobiet w szkoleniu na prawo jazdy kat. B;
 • przystąpienie 12 kobiet do egzaminu na prawo jazdy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego