Zapraszamy do składania ofert!

24 marca 2011

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje realizatora „Wyjazdowych szkoleń zawodowych połączonych z rehabilitacją” w projekcie "Aktywne Amazonki z Wielkopolski".


ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl

w związku z realizacją projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej zrealizowania
„Wyjazdowych szkoleń zawodowych połączonych z rehabilitacją”


1.    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie zrealizowania:

  • „Wyjazdowych szkoleń zawodowych połączonych z rehabilitacją społeczną” dla dwóch grup 8 osobowych Beneficjentów Ostatecznych projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” z uwzględnieniem następującego harmonogramu wstępnego: maj 2011 rok – 2 grupy;

2.    Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

  • Zrealizowanie w/w zadania dla 2 grup 8 – osobowych;
  • Zapewnienie na 14 dni dla każdej z 2 grup zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem;
  • Wynajęcie dla każdej z 2 grup sali wykładowej na 12 dni, na potrzeby realizacji zajęć aktywizujących oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej (szkoleń zawodowych oraz spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym oraz rehabilitantem);
  • Zrealizowanie dla każdej z 2 grup pakietu „Sprawność i Kondycja”, w skład którego wejdą badania lekarskie dla 16 osób oraz 3 zabiegi dziennie dla każdej osoby (w tym masaże limfatyczne, masaże zwykłe, basen i gimnastyka).  
Celem realizacji zlecenia ma być umożliwienie 16 beneficjentkom uczestniczenia w zaplanowanych dla nich szkoleniach zawodowych oraz spotkaniach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez zapewnienie sali wykładowej, a także pomoc w utrzymaniu zdolności do pracy poprzez rehabilitację medyczną (realizację pakietu „Sprawność i Kondycja”).
3.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
a)    nazwę i adres Oferenta;
b)    cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
c)    lokalizację realizacji przedmiotu zamówienia;
d)    oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami

4.    Kryteria oceny ofert:

a)    cena oferty brutto na 1 grupę wyjazdową (cena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania przedmiotu zamówienia);
b)    dzienny plan wyżywienia uczestników dla 1 grupy wyjazdowej;
c)    atrakcyjność pakietu „Sprawność i Kondycja” dla 1 grupy wyjazdowej.
Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto, bogatym planem dziennego wyżywienia oraz atrakcyjnym pakietem „Sprawność i Kondycja”.


5.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8.04.2011 roku (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).

Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:
a)    Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską na adres Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
b)    pocztą elektroniczną na adres: fundacj@ekspert-kujawy.pl

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego