Aneks nr 2 do Regulaminu

15 kwietnia 2011

ANEKS NR 2 Z DNIA 15.04.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe perspektywy”

 

Z dniem 15.04.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:
•    Wprowadzono punkt 4 do załącznika nr 2.

Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

4.    Należy pamiętać, że możliwość dojazdu własnym, bądź użyczonym środkiem transportu, należy traktować na zasadzie wyjątku od korzystania z usług publicznych przewoźników i przypadki takie powinny być uzasadnione (np. miejscowość, w której mieszka uczestnik jest słabo lub wcale nie jest skomunikowana z miejscem odbywania zajęć w projekcie). Aby uzyskać zgodę kadry zarządzającej projektem na dojeżdżanie własnym środkiem transportu na zajęcia, należy złożyć stosowne oświadczenie, uzasadniające przyczynę     wyboru tego sposobu dojazdu na zajęcia. 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem 15.04.2011 roku.   

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego