Beneficjenci

8 sierpnia 2017

Projekt skierowany jest do 2 grup zamieszkałych w Opolu:

  1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 70 osób niesamodzielnych*, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).

Spośród w/w 70 osób będzie 46 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 21 osób niepełnosprawnych, a 14 z nich zamieszkiwać będzie obszar rewitalizowany.

50 osób objętych stałym wsparciem opiekuńczym oraz 20, którymi opiekują się opiekunowie faktyczni.

*Niesamodzielność, czyli niemożność samodzielnego wykonywania codziennych czynności i konieczność korzystania z pomocy osób trzecich. Kwalifikowane będą tu osoby, które wykazują niezdolność do samodzielnej egzystencji, powodującej konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.

  1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 20 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Spośród w/w 20 opiekunów faktycznych będzie 15 kobiet i 5 mężczyzn