Szansa dla osób pozostających bez pracy.

25 maja 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Operator maszyn do robót drogowych” (proponujemy do wyboru obsługę walca bądź równiarki).

Przypominamy, że uczestnikami szkoleń w ramach w/w projektu mogą być osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Osoby pracujące uprzednio u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. W przypadku osób pracujących w dużych przedsiębiorstwach rozwiązanie umowy o pracę winno nastąpić z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dodatku szkoleniowego, a osobom spoza Inowrocławia zwracamy również koszty dojazdu. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 30 maja 2011r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego