Skorzystaj z opieki naszych wykwalifikowanych opiekunek/opiekunów.

14 listopada 2017

Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkujących miasto i gminę Inowrocław  w okresie 24 miesięcy trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych,  a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno –zawodowej poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:

  1. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, w tym poprzez podmioty ekonomii społecznej
  2. Działalność CUŚ w zakresie usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Wsparcie obejmuje osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Inowrocław:

  1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów

zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

  1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych).