Rozpoczynamy nabór do projektu

30 września 2017

Od dnia 01.10.2017 do 30.11.2017 roku otwieramy nabór do projektu .: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie gm. Gniewkowo. W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy  osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

Zapewniamy także preferencję dla osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym:

1.doświadczających wielokrotnego wyklucz. społ., rozumianego jako wyklucz. z powodu więcej niż jednej z przesłanek;

2.ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3.z niepełnosprawnością sprzężoną, os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością  intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

4.korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina);

5.z obszarów zdegradowanych, wyznaczonych w gm. program. rewitalizacji.

W załączniku:

formularz zgłoszeniowy

cennik usług opiekuńczych