1 lutego 2018

Od dnia 01.02.2018 do .28.02.2018.  roku  trwa nabór do projektu .: „Pogodna Jesień  Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”  Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie  miasta  Poznania i powiatu wągrowieckiego.  

Pierwszeństwo naboru będą miały osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Preferowane do wsparcia będą także osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Uwzględnimy też preferencję dla osób mieszkających samotnie i chorych onkologicznie. W dalszej kolejności zakwalifikujemy do wsparcia inne osoby niesamodzielne na podstawie listy rekomendowanych wniosków. Z osobami objętymi wsparciem lub ich opiekunami zawrzemy umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki. Decyzję o objęciu wsparciem i o jego zakresie, z uwzględnieniem założonych w niniejszym projekcie preferencji naboru, będzie podejmował kierownik projektu. Przewidujemy nabór w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług, spośród wniosków mających największą liczbę punktów rekrutacyjnych i preferencyjnych.

 Poniżej wagi punktowe  poszczególnych kryteriów rekrutacji :

 W pierwszej kolejności  przyjmować będziemy  osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Następnie będziemy preferować osoby:

  1. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

– dwie przesłanki – 2 pkt, więcej przesłanek – 3 pkt;
 2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – umiark. st. – 2 pkt, znaczny – 3 pkt,;

  1. z niepełn. sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełn. intelektualną i osoby z całośc. zaburzeniami rozw. – 3 pkt;
    4. korzystających z PO PŻ – 2 pkt;
  2. Osoby chore onkologicznie – 5 pkt.
    6. osoby mieszkające samotnie – 3 pkt.

Nabór opiekunów faktycznych wg kolejności zgłoszeń, ze względu na jedyne kryterium ich kwalifikowalności,