WAŻNA INFORMACJA DLA I GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW

6 czerwca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, iż wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości została pomyślnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Informujemy, iż uczestnik, któremu przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może otworzyć działalność gospodarczą, jednakże środki finansowe oraz podpisanie umowy na rozwój przedsiębiorczości planowane są na miesiąc lipiec, ze względu na opóźnienie płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Jednocześnie, informujemy, iż każdy uczestnik bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” zobligowany jest do zgromadzenia i dostarczenia do Fundacji Ekspert – Kujawy niezbędnych dokumentów, potrzebnych do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zgodnie z zapisem w regulaminie §7 pkt.3. :

 1. kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej,
 2. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenia w ZUS (ZUA, ZUS, ZFA / ZPA) / KRUS prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 5. oświadczenia o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis,
 6. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ( zabezpieczeniem może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika), forma zabezpieczenia będzie każdorazowo indywidualnie rozpatrywana przez Beneficjenta,
 7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli dotyczy),
 8. oświadczenia uczestnika bloku, że w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani tez nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego,
 9. oświadczenia uczestnika bloku, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( w tym zwłaszcza ze środków Funduszu pracy oraz w ramach działania 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, że poręczyciele muszą spełniać następujące wymogi:

 • minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku wsparcia finansowego do 10 000 PLN wynosi 1 500 PLN na każdego z poręczycieli,
 • minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku dotacji inwestycyjnej do 22 000 PLN wynosi 2 000 PLN na każdego z poręczycieli,
 • minimalna kwota brutto przychodu miesięcznego w przypadku dotacji inwestycyjnej powyżej 22 000 PLN wynosi 2 500 PLN na każdego z poręczycieli.

Tym samym nadmieniamy, że prawo do podstawowego wsparcia pomostowego będzie przysługiwało od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wypłacane kwartalnie zgodnie z zapisem w regulaminie §10 pk.1

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego