WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PRZED ZATWIERDZENIEM

14 czerwca 2011

 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PRZED ZATWIERDZENIEM

l.p

Imię i nazwisko

Liczba punktów

(średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

1

Fabian Siemiątkowski

97

Tak

2

Piotr Lampkowski

95

Tak

3

Tomasz Czesław Łoboda

95

Tak

4

Hubert Kowalik

93

Tak

5

Danuta Kapuścińska

92

Tak

6

Dariusz Robaczewski

90

Tak

7

Wojciech Ryszard Truszczyński

88

Tak

8

Michał Puto

87

Tak

9

Adam Witkowski

85

Tak

10

Arkadiusz Pietrykowski

80

Tak

11

Karol Musiał

65

Tak

12

Marcin Filip Lewandowski

62

Tak

13

Agnieszka Muszyńska

61

Tak

14

Barbara Anna Szynkarczyn

61

Tak

15

Renata Gołębiewska

60

Tak

     Zgodnie z regulaminem § 7 pkt.1 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie udzielone 16 osobom (po 8 w każdym naborze), zgodnie z zatwierdzoną listą rankingową.

Możliwe jest udzielenie wsparcia większej liczbie osób, pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów przyznanej przez KOW. Jednakże wsparcie zostanie udzielone tylko takim osobom, które uzyskają podczas oceny biznesplanów nie mniej niż 60% punktów ogółem i/lub nie mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z kartą Oceny Merytorycznej.

     Wszystkie wnioski ubiegające się o dofinansowanie zostały pozytywnie rozpatrzone, gdyż uzyskały minimalną liczbę punktów przyznanych przez KOW. Jjednakże biorąc pod uwagę ograniczoną pólę dostępnych środków w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”, wstępnie planowane jest przyznanie dotacji pierwszym 10-ciu osobom z listy rankingowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”