Zapytanie ofertowe

13 czerwca 2011

Fundacja Ekspert – Kujawy ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zrealizowania „Wyjazdowych szkoleń zawodowych połączonych z rehabilitacją”

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie zrealizowania:

 • „Wyjazdowych szkoleń zawodowych połączonych z rehabilitacją społeczną”

dla dwóch grup 8 osobowych Beneficjentów Ostatecznych projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” z uwzględnieniem następującego harmonogramu wstępnego:

 • lipiec 2011 rok – 2 grupy (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy);

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

 • Zrealizowanie w/w zadania dla 2 grup 8 – osobowych;
 • Zapewnienie na 14 dni dla każdej z 2 grup zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem;
 • Wynajęcie dla każdej z 2 grup sali wykładowej na 12 dni, na potrzeby realizacji zajęć aktywizujących oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej (szkoleń zawodowych oraz spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym oraz rehabilitantem);
 • Zrealizowanie dla każdej z 2 grup pakietu „Sprawność i Kondycja”, w skład którego wejdą badania lekarskie dla 16 osób oraz 3 zabiegi dziennie dla każdej osoby (w tym masaże limfatyczne, masaże zwykłe, basen i gimnastyka).  

Celem realizacji zlecenia ma być umożliwienie 16 beneficjentkom uczestniczenia w zaplanowanych dla nich szkoleniach zawodowych oraz spotkaniach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez zapewnienie sali wykładowej, a także pomoc w utrzymaniu zdolności do pracy poprzez rehabilitację medyczną (realizację pakietu „Sprawność i Kondycja”).

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego)
 2. Propozycję cenowo – organizacyjną przedmiotu zapytania zawierającą:
 • nazwę i adres Oferenta;
 • program pakietu „Sprawność i Kondycja”:
 • lokalizację realizacji przedmiotu zamówienia;
 • plan wyżywienia uczestników turnusów;
 • kwalifikację kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację przedmiotu zapytania w postaci CV;
 • cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

      3.  Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

      4.  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami.

4. Kryteria oceny ofert:

 • cena oferty brutto na 1 grupę wyjazdową (cena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania przedmiotu zamówienia) – 90%;
 • dzienny plan wyżywienia uczestników dla 1 grupy wyjazdowej – 5%;
 • atrakcyjność pakietu „Sprawność i Kondycja” dla 1 grupy wyjazdowej – 5%.
 • Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone;
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto, bogatym planem dziennego wyżywienia oraz atrakcyjnym pakietem „Sprawność i Kondycja”.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2011 roku (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).

Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:

 • Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską na adres Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego