Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne 22.06.2011

15 czerwca 2011

U WAGA!!! Osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub znajdujące się aktualnie w okresie wypowiedzenia zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

    Fundacja Ekspert-Kujawy wraz ze swoim partnerem PUP w Inowrocławiu zapraszają osoby zagrożone zwolnieniem z pracy oraz osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy do udziału w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym na temat oferowanego dla nich wsparcia.

   Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-rekrutacyjny. Będzie miało zatem na celu zapoznanie osób w nim uczestniczących z możliwościami wsparcia oferowanymi w ramach realizowanych projektów oraz zrekrutowanie osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.

   Osobom obecnym na spotkaniu przedstawiona zostanie kompletna ścieżka uczestnictwa w projekcie z omówieniem poszczególnych form wsparcia, które będą prowadziły do zdobycia nowego zawodu i zaktywizowania do poszukiwania pracy.

   W ramach spotkania prowadzona będzie rekrutacja na następujące szkolenia:

  • Szkolenia ekonomiczne – Główny księgowy, Rachunkowość, Księgowość małej firmy, Specjalista ds. kadr i płac) – 120 godzin
  • Sekretariat z językiem angielskim – 120 godzin
  • Zarządzanie i rozliczanie projektów – 120 godzin

   Na spotkanie zapraszamy osoby spełniające wymagania grupy docelowej tj.:

  • osoby będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Będą to osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

    Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. o godzinie 12:00 w sali C w Fundacji Ekspert-Kujawy. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu (nad restauracją ROMA).

   Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie, które są zainteresowane zaprezentowanymi formami wsparcia zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać:
Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 w Inowrocławiu,
tel. 52-357-62-15, e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl
Justyna Woś, tel. (52) 357 62 15, e-mail: j.wos@ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego