Rozmowy z doradcą zawodowym

4 kwietnia 2011

Amazonki zrzeszone w stowarzyszeniach w Poznaniu, Buku i Śremie, uczestniczące w projekcie „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” mają już za sobą indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.

Celem rozmów było nakreślenie realnej drogi dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego