WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PRZED ZATWIERDZENIEM!

27 czerwca 2011

 Uwaga Beneficjenci projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników branży ubezpieczeniowej"! Już dziś upubliczniamy wstępną listę rankingową osób, którym przyznano dotacje na rozpoczecie działalności gospodarczej (UWAGA – lista rankingowa nie posiada jeszcze akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu!).

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

1.

Tomasz Wojciech Dziedzianowicz

97

TAK

2.

Sandra Makowska

95

TAK

3.

Barbara Michalska

94

TAK

4.

Marcin Rakocy

94

TAK

5.

Szymon Ząbkowski

94

TAK

6.

Jacek Władysław Tyczkowski

93

TAK

7.

Maria Szeliga

92

TAK

8.

Grzegorz Klarkowski

88,5

TAK

9.

Katarzyna Idziak

88

TAK

10.

Tomasz Sibora

87,5

TAK

11.

Lesław Waśkiewicz

85,5

TAK

12.

Iwona Mikołajczak

85

TAK

13.

Krzysztof Morawski

72,5

TAK

14.

Anna Nowak

67

TAK

15.

Maciej Słodownik

66

TAK

16.

Anna Służałek

65,5

TAK

17.

Barbara Aleksandra Komorowska

61,75

TAK


Zgodnie z regulaminem § 7 pkt.1 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie udzielone 24 osobom (po 12 w każdym naborze), zgodnie z zatwierdzoną listą rankingową.

Możliwe jest udzielenie wsparcia większej liczbie osób, pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów przyznanej przez KOW. Jednakże wsparcie zostanie udzielone tylko takim osobom, które uzyskają podczas oceny biznesplanów nie mniej niż 60% punktów ogółem i/lub nie mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z kartą Oceny Merytorycznej.

Wszystkie wnioski ubiegające się o dofinansowanie zostały pozytywnie rozpatrzone, gdyż uzyskały minimalną liczbę punktów przyznanych przez KOW. Jednakże biorąc pod uwagę ograniczoną pule dostępnych środków w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”, wstępnie planowane jest przyznanie dotacji pierwszym 13-stu osobom z listy rankingowej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”


fdfddfd