Zapytanie aplikacyjne

1 grudnia 2010

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 
 

Zaprasza wykładowców do składania aplikacji dotyczących realizacji  
Zadania III – Doradca zawodowy w rozmowach indywidualnych

Miejsce realizacji: województwo wielkopolskie

Zadania do zrealizowania:
• Opracowanie Indywidualnych Planów Działania podczas indywidualnej 1,5 godzinnej rozmowy Doradcy Zawodowego z uczestnikami projektu.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
• Wykształcenie wyższe w dziedzinie doradztwa zawodowego, bądź pokrewnej;
• Mile widziane dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
• Mile widziane doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodowego.

Do zaoferowania mamy:
•cykliczne realizowanie rozmów doradczych na podstawie umowy cywilno – prawnej w okresie od lipca 2011 roku do października 2012 roku;
•powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego.

Aplikacja powinna zawierać:
• Życiorys zawodowy (szablon CV – ZAŁĄCZNIK NR 1).
• Kserokopie  co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe.
• Propozycję cenową brutto za jedną godzinę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Termin składania aplikacji upływa z dniem 31 grudnia 2010 roku (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone: listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

ZAŁĄCZNIK 1 
ZAŁĄCZNIK 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego