Zapytanie ofertowe

18 lipca 2011

Fun dacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław  tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „Wizaż i stylizacja paznokci”


1. Opis przedmiotu zapytania.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w Żninie w okresie:

 • sierpień 2011 – wrzesień 2011: 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
 • czas realizacji szkolenia: 28 dni – 160 godzin.


2. Specyfika przedmiotu zapytania.
Zakres zajęć powinien obejmować:

 • 160 godzin szkolenia, przy czym:

– jedną godzinę zajęć należy rozumieć, jako 45 minut,

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
 • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu.

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

 • elementy kosmetologii;
 • zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
 • stylizacja i zdobnictwo paznokci;
 • zabiegi pielęgnacyjne twarzy;
 • kształtowanie umiejętności związanych z wykonywaniem makijaży;
 • stylizacja wizerunku (dobór makijażu oraz stroju do odpowiedniego wieku, okazji, pory dnia itp.).


3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
 • Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:

– szkolenie składające się ze 160 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
– cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

 • Program szkolenia;
 • Wykaz zrealizowanych szkoleń (wzór: załącznik 2 do zapytania ofertowego),
 • Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej/bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.

4. Opis sposobu oceny oferty.
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będzie wpływała, odpowiednio:

 • cena – 80 pkt.,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – 10 pkt.,
 • program zajęć – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 100

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oferty i niżej wymienionych kryteriów:
S = Co + Op + Dw
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Co – liczba punktów przyznana za kryterium „cena oferty”
Op – liczba punktów przyznana za kryterium „ocena programów”
Dw – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I. Cena oferty (Co) ogółem – max 80 pkt,
       
         cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 80 pkt x100%
         cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

II. Ocena programu – max 10 pkt
ocena programów (Op) – zostanie dokonana na podstawie złożonego opisu programu oferowanych szkoleń z uwzględnieniem zakresu przedmiotu zapytania w skali  0-10 pkt.
Op =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

III. Doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – max 10 pkt.
Ocena doświadczenia wykonawcy (Dw)  – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 2 do zapytania, zgodnie z poniższym:

Lp.

Liczba szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkolenia objętego zapytaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert

Liczba przyznanych punktów:

(max 10)

1.

1 – 3 szkoleń

2 pkt

2.

4 – 6 szkoleń

5 pkt

3.

7 – 9 szkoleń

7 pkt

4

10 szkoleń i więcej

10 pkt

Termin składania ofert upływa z dniem 29 lipca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego