Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 listopada 2018

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn.
 „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”

Tytuł projektu: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”

Nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0072/17-00

Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne

Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

 §1
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”
  (nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0072/17), który realizowany jest przez Fundację Ekspert-Kujawy. Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny projektu mieści się w uruchomionym na potrzeby realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie, ul. Orcholska 41, 62-200 Gniezno, Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń oraz w biurze projektu: w Fundacji Ekspert- Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław.
 2. Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” podano do publicznej wiadomości
  na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl oraz udostępniono w CUŚ i biurze projektu.

§2
Cele projektu

 1. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz objęcie wsparciem opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmie wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez 5 zadań:

Zadanie 1: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gostyńskim.
Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gnieźnieńskim.
Zadanie 3: Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu.
Zadanie 4: Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie.
Zadanie 5: Teleopieka.

§
Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie 2 powiatów: gostyńskiego i gnieźnieńskiego
 • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 111 osób niesamodzielnych (80K) osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 30 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.
 1. Podstawowym kryterium kwalifikowalności w „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” jest spełnienie kryterium formalnego, które oceniane jest zero-jedynkowo:
 • zamieszkanie na obszarze jednego z powiatu: gostyńskiego lub gnieźnieńskiego.
 • niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, będzie to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 1. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
  o zatrudnieniu socjalnym;
 2. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
 4. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,
  z późn. zm.);
 5. f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 6. g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 7. h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.);
 8. i) osoby niesamodzielne;
 9. j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. l) osoby korzystające z PO PŻ.
 1. 3. Kryterium punktowe. Podczas procesu rekrutacyjnego osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą dodatkowo punktowane za spełnienie kryterium wieku i miejsca zamieszkania:

– wiek 60+ – 3pkt

– wiek 70+ – 4 pkt

– wiek 80+ – 5 pkt

– zamieszkanie na wsi –  2 pkt.  

 1. Preferowane grupy docelowe.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do:

 1. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód
  nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest
  to kwota 1051,50 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł na osobę
  w rodzinie. Zakładamy łączny 70% limit miejsc preferencyjnych dla osób niesamodzielnych osiągających niskie dochody.

W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną inne osoby niesamodzielne na podstawie listy rekomendowanych wniosków.

 W dalszej kolejności do projektu przyjmowane będą:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby korzystające z PO PŻ ( indywidualnie lub jako rodzina)
 • Osoby z obszarów zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.
 • pozostałe osoby niesamodzielne.
 1. Projekt obejmie 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z obszaru powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego, nieodpłatnie i stale opiekujących się członkami swoich rodzin. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki
  nad osobami niesamodzielnymi. Kryteria kwalifikowalności w tym przypadku stanowi:
 • zamieszkanie na obszarze jednego z powiatów: gostyńskiego lub gnieźnieńskiego,
 • faktyczne opiekowanie się osobą niesamodzielną.
 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są  do:  
 • w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 • w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

§4
Proces rekrutacji.

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
 2. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie
  w okresie od 01.11.2018 roku do 31.12.2020 roku. Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa
  w projekcie, obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. Rekrutację prowadzić będzie specjalista ds. rekrutacji, wspierać go będzie pracownik specjalistyczny,
  który będzie przyjmować formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną, na formularzu elektronicznym) oraz oceniać formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem. Wnioski spełniające wymogi formalne będą przekazywane pracownikowi specjalistycznemu, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
 • drugi etap to wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej celem wskazania osób oraz zakresu wymaganego wsparcia. W toku wywiadu środowiskowego pracownik specjalistyczny określa stopień niesamodzielności oraz dokonuje analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenia on potrzebę i warunki udzielonego wsparcia i rekomenduje do udziału w projekcie.
  W formularzu wywiadu środowiskowego ustala w szczególności wysokość przeciętnych dochodów na osobę (na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających stan rodzinny i wysokość dochodów), ew. niepełnosprawność i jej stopień i rodzaj (na podstawie przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie kryterium wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (na podstawie przedłożonego zaświadczenia z OPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy społecznej). Pracownik specjalistyczny zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz określa wysokość częściowej odpłatności za usługi.
 • beneficjent sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Każda z  osób  będzie poinformowana  o  zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. Przed podpisaniem umowy uczestnik zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających status określony podczas rekrutacji (zaświadczenia/ oświadczenia).

Do czasu wykorzystania dostępnego limitu godzin opiekuńczych w projekcie, usługami mogą być objęte wszystkie zgłaszające się osoby niesamodzielne. Od momentu wykorzystania dostępnych godzin opiekuńczych na wsparcie uczestników projektu, następne osoby
są przyjmowane w kolejności określonej w § 3 ust. 3.

 1. Wsparcie opiekunów faktycznych

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie:

 • złożenie formularza rekrutacyjnego przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie (decydująca będzie kolejność zgłoszeń).
 • przyjęcie formularza i jego ocena formalna.
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” przez osoby zakwalifikowane.

§5
Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie.

Wkład własny do projektu wniosą osoby, otrzymujące usługi od osób innych, niż osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 951 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie), może być pobierana częściowa odpłatność za usługę, wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podane w cenniku kwoty są maksymalne i mogą być na wniosek pracownika specjalistycznego, obniżone, a nawet całkowicie zwolnione przez Lidera projektu.

Opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie może przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.

§6
Prawa i obowiązki

 1. Osoba uzyskuje   status   uczestnika   projektu   z   dniem   podpisania   deklaracji   udziału  w   projekcie, oświadczenia uczestnika w projekcie  i   umowy,   określającej   warunki   i   formy   wsparcia   w   projekcie.
 2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszym wsparciem.
 3. Zakończenie udziału w projekcie następuje  po   zakończeniu   uczestnictwa   w   formie   lub formach wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia.
 4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
 • udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.
 • uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich;
 • niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy   udziału   w   badaniach   ewaluacyjnych   i   monitorujących;
 • przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 • udziału w zaplanowanych formach wsparcia;
 • zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
 • otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia otrzymanego w  ramach  projektu – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
  na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony   organów   lub   instytucji   uprawnionych   do   dokonania   oceny   i kontroli realizacji projektu.                                  
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą;                   
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.