ZAPYTANIE OFERTOWE

8 czerwca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert – Kujawy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „ Spawacz w metodzie 135”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w Żninie  bądź w jego okolicy w okresie:
 • Lipiec 2011-sierpień 2011 : 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
 • czas realizacji szkolenia: 24 dni – 145 godzin.

2. Specyfika przedmiotu zamówienia.
Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu spawacza w metodzie 135. Zakres zajęć powinien obejmować:

 • 25 godzin szkolenia teoretycznego;
 • 120 godzin szkolenia praktycznego;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
 • badania lekarskie.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
 • Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:

– szkolenie składające się z 145 godzin,  25 godzin  części teoretycznej i  120 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
– badania lekarskie uczestnika.
– cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

 • oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • kopię zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego dla prowadzonej działalności szkoleniowej;
 • kopię zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do realizacji szkoleń w danym zakresie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.  

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał program zajęć zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Termin składania ofert upływa z dniem  24 czerwca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą

Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego