Opis projektu

19 kwietnia 2019

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc
świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych na terenie miasta Zabrze w okresie 01.01.2019 r. –
31.12.2020 r..

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Zabrza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym – 92 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu
zamieszkania danej osoby). Ponadto udział 30 osób z otoczenia os. niesamodzielnych.